Opublikowano:

Technologia RIA: bogate mo?liwo?ci rozwoju

Rozwi?zania nale??ce do rodziny Rich Internet Applications (RIA) wcze?niej czy pó?niej pojawi? si? w wi?kszo?ci organizacji. Dzisiaj dominuj? g?ównie w portalach internetowych, ale coraz cz??ciej wykorzystywane s? te? w zastosowaniach biznesowych.

Opublikowano:

Technologia RIA: bogate możliwości rozwoju

Rozwiązania należące do rodziny Rich Internet Applications (RIA) wcześniej czy później pojawią się w większości organizacji. Dzisiaj dominują głównie w portalach internetowych, ale coraz częściej wykorzystywane są też w zastosowaniach biznesowych.

Opublikowano:

Gartner: Software AG zyska dzi?ki IDS Scheer

Firma Software AG posiada ju? ponad 90 proc. udzia?ów mniejszej spó?ki. Transakcja przej?cia udzia?ów IDS Scheer mo?e zosta? zako?czona jeszcze w tym roku. Wed?ug analityków firmy Gartner jej realizacja przyczyni si? do znacznego wzmocnienia pozycji rynkowej SAG.

Opublikowano:

Gartner: Software AG zyska dzięki IDS Scheer

Firma Software AG posiada już ponad 90 proc. udziałów mniejszej spółki. Transakcja przejęcia udziałów IDS Scheer może zostać zakończona jeszcze w tym roku. Według analityków firmy Gartner jej realizacja przyczyni się do znacznego wzmocnienia pozycji rynkowej SAG.

Opublikowano:

Femtokomórki nie zdobywaj? rynku

Analitycy zrewidowali prognozy dotycz?ce sprzeda?y femtokomórek na ?wiecie, w niektórych przypadkach nawet o 50 proc. Oczekiwania wobec operatorów okaza?y si? zbyt wygórowane, problemem w szerszej adaptacji tych urz?dze? na rynku jest tak?e ich cena, przekraczaj?ca 250 USD. Mimo nienajlepszych perspektyw grupa tajwa?skich producentów zobowi?za?a si? do wyprodukowania femtokomórek za mniej ni? 100 USD. Urz?dzenia maj? trafi? na rynek w II po?owie 2010 r.

Opublikowano:

Femtokomórki nie zdobywają rynku

Analitycy zrewidowali prognozy dotyczące sprzedaży femtokomórek na świecie, w niektórych przypadkach nawet o 50 proc. Oczekiwania wobec operatorów okazały się zbyt wygórowane, problemem w szerszej adopcji tych urządzeń na rynku jest także ich cena, przekraczająca 250 USD. Mimo nienajlepszych perspektyw grupa tajwańskich producentów zobowiązała się do wyprodukowania femtokomórek za mniej niż 100 USD. Urządzenia mają trafić na rynek w II połowie 2010 r.

Opublikowano:

World Tech Update – odcinek 92 (wersja PL)

World Tech Update to cykliczny program, w którym przedstawiamy najnowsze informacje ze świata technologii. W tym odcinku między innymi wystawa robotów w Japonii, nowy system opercyjny Google Chrome OS, prototyp elastycznego wyświetlacza oraz wiele więcej.

Opublikowano:

Fujitsu i NetApp rozszerzaj? wspó?prac?

Fujitsu i NetApp og?osi?y, ?e pog??biaj? globaln? wspó?prac?, w ramach której b?d? integrowa? swoje rozwi?zania, co ma zaowocowa? pojawieniem si? na rynku systemów pami?ci masowych szeregu nowych produktów oraz us?ug.

Opublikowano:

Fujitsu i NetApp rozszerzają współpracę

Fujitsu i NetApp ogłosiły, że pogłębiają globalną współpracę, w ramach której będą integrować swoje rozwiązania, co ma zaowocować pojawieniem się na rynku systemów pamięci masowych szeregu nowych produktów oraz usług.