Opublikowano:

Oskar?enia Nokii wobec Apple coraz wi?kszego kalibru

Kolejna ods?ona s?dowego sporu Nokii i Apple. Przedstawiciele kierownictwa fi?skiego koncernu twierdz?, ?e Apple niezgodnie z prawem wykorzystuje w swoich produktach opatentowane przez Noki? rozwi?zania technologiczne. Zarzuty maj? dotyczy? niemal wszystkich telefonów, komputerów i przeno?nych odtwarzaczy Apple.

Opublikowano:

Oskarżenia Nokii wobec Apple coraz większego kalibru

Kolejna odsłona sądowego sporu Nokii i Apple. Przedstawiciele kierownictwa fińskiego koncernu twierdzą, że Apple niezgodnie z prawem wykorzystuje w swoich produktach opatentowane przez Nokię rozwiązania technologiczne. Zarzuty mają dotyczyć niemal wszystkich telefonów, komputerów i przenośnych odtwarzaczy Apple.

Opublikowano:

SOKiK odrzucił odwołanie TP w sprawie usług stacjonarnych

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odrzucił odwolanie TP SA od decyzji Prezesa UKE z dnia 30 sierpnia 2007 r – http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=lead07&news_cat_id=45&news_id=709&layout=11&page=text, w ramach której UKE nałożył na TP określone obowiązki regulacyjnevw zakresie traktowania konkurentów, ustalania cen usług i kalkulacji kosztow.

Opublikowano:

SOKiK odrzuci? odwo?anie TP w sprawie us?ug stacjonarnych

S?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów odrzuci? odwolanie TP SA od decyzji Prezesa UKE z dnia 30 sierpnia 2007 r – http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=lead07&news_cat_id=45&news_id=709&layout=11&page=text, w ramach której UKE na?o?y? na TP okre?lone obowi?zki regulacyjnevw zakresie traktowania konkurentów, ustalania cen us?ug i kalkulacji kosztow.

Opublikowano:

ABC Data Holding wchodzi na GPW i planuje akwizycje

Debiut giełdowy spółki, do której należą oddziały ABC Data w Polsce, Czechach i na Słowacji jest planowany na przyszły rok. Akcje oferowane będą polskim inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji mają być przeznaczone na przejęcia i modernizację centrów logistycznych.

Opublikowano:

ATM zbuduje infrastruktur? dla numeru alarmowego 112

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA za najkorzystniejsz? uzna?o ofert? ATM na budow? i wdro?enie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obs?ugi alarmowego numeru 112. Warto?? oferty zg?oszonej przez ATM to ponad 490 mln z?.

Opublikowano:

Anno domini 2009: portale i serwisy internetowe

Budowanie zasięgu, dywersyfikacja źródeł przychodu rekompensująca spadek wartości reklamy „display” oraz skuteczne zatrzymywanie na swych witrynach użytkowników kuszonych serwisami społecznościowymi te zjawiska charakteryzowały mijające 12 miesięcy działania portali. W tej części podsumowania wydarzeń mijającego roku przyglądamy się również fuzjom i przejęciom oraz rynkowi startupów.

Opublikowano:

Oracle pozwany za narz?dzia wykorzystywane w pracach nad Fusion Apps

Przedstawiciele firmy MB Technologies twierdz?, ?e koncern Oracle przekroczy? warunki przej?tych od Hyperiona licencji m.in. na narz?dzia programistyczne Bindows. Wed?ug przedstawionych dowodów s? one bezprawnie wykorzystywane do tworzenia cz??ci interfejsu oprogramowania biznesowego wchodz?cego w sk?ad nowego pakietu Fusion Apps.

Opublikowano:

Oracle pozwany za narzędzia wykorzystywane w pracach nad Fusion Apps

Przedstawiciele firmy MB Technologies twierdzą, że koncern Oracle przekroczył warunki przejętych od Hyperiona licencji m.in. na narzędzia programistyczne Bindows. Według przedstawionych dowodów są one bezprawnie wykorzystywane do tworzenia części interfejsu oprogramowania biznesowego wchodzącego w skład nowego pakietu Fusion Apps.